bibiodlare
Debatt: Biodlingen riskerar att dö ut med landets nuvarande GMO-politik
Utöver den bidöd som breder ut sig, EU satsar stort på att finna lösningar på denna gåta, så har biodlarna i Sverige och därmed också landet i stort ännu ett problem som de flesta EU-länder sedan länge erkänt och förstått de långtgående konsekvenserna av - att det är förbjudet att sälja honung innehållande GMO.

Anledningen till förbudet är att de marknadsgodkännanden som måste till för att en GMO-gröda skall få tillstånd att odlas och säljas inte innefattar grödans pollen. I honung förekommer pollen som en naturlig ingrediens.
 
Så på grund av att GMO-pollen inte får säljas eller skänkas för konsumtion så blir konsekvensen att honung med GMO-pollen är att betrakta som otjänlig.
 
Utan att ha bett om det blir biodlaren genom förekomst av GMO i bikupan dessutom innehavare av så kallad bioteknisk organism. Det är ett internationellt begrepp som bland annat innefattar GMO.
 
Genom en i våra ögon ohederlig handling har GMO strukits från miljöbalkens lista över biotekniska organismer. I EU-rätt finns den fortfarande kvar och i rättsfall på EU nivå och möjligen även svensk, är det sannolikt att biodlaren befinns handha just bioteknisk organism.
 
Bioteknisk organism är kringgärdat av stora säkerhetsbestämmelser, det får inte spridas i naturen och särskild utrustning krävs vid handhavandet.
 
Läkare runt om i världen anser risken stor att GMO påverkar människors hälsa negativt. Biodlaren är enligt miljöbalken ansvarig i fall där GMO pollen orsakar ohälsa. Det finns ingenting en biodlare kan åberopa till sitt försvar enligt Kap 2 i miljöbalken – Poluter Pays Principle. Där uppges att den som spridit bioteknisk organism är skyldig till miljöbrott vare sig det skett avsiktligt eller oavsiktligt och riskerar upp till 2 års fängelse för vållande av skada på människa och miljö.
 
Biodlare i Sverige bemöts med rent lögnaktiga regelverkstolkningar. Jordbruksverk och Livsmedelsverk låter påskina att biodlare inte är ansvariga för vart bina flyger och därför inte heller för pollenet i kupan men tillägger, att de reserverar sig för rätten att ändra åsikt om det skulle leda till rättssak för biodlaren. LRF, vilka har fingrarna djupt ner i den svenska honungsburken visar genom sin så kallade genteknikpolicy att de inte har för avsikt att skydda varken bin, biodlare eller de bönder som väljer att inte odla GMO.
 
Sverige har planer på att odla GMO i stor skala tillsammans med Monsanto. Asp, gran, tall m.fl. skall förvandlas till snabbväxande energiträd.
Förutom de negativa följder vi befarar att det kommer att få för vår skog och luft så innebär det att inte heller honung från bikupor långt bort från odlingsfält kommer att duga till konsumtion.
 
Försvinner biodlingen, försvinner också bina som är beroende av människans hjälpande hand för att överleva. Detta betyder att den biologiska mångfalden riskerar att gå i graven med nuvarande GMO-politik.
 
Förespråkare för GMO har haft många år på sig att leta sig in i våra verk och organisationer där man invaggar människor i tron att GMO är nödvändigt för oss alla. Särskilt de som svälter. Man ser också till att undanhålla svensken från de långtgående och genomgripande odlingsplaner med GMO som finns.
 
Vi menar att det är av yttersta vikt att Sverige följer majoriteten av EU:s länder och blir GMO-fritt. Pollinatörerna är de som löser världssvälten. Utan pollinatörer står vi inför en svältkatastrof som det inte finns någon möjlighet att häva.
 
Varken GMO-träd eller GMO-industrigrödor som utvecklas i Sverige kommer att få marknadsgodkännande som mat eller foder. Därför finns det inte möjligheter att få ett godkännande av pollenet heller. Det är inte svårt att räkna ut att biodlingen försvinner.
 
GMO kan inte samexistera med ekologiskt jordbruk och biodling, därför kräver vi ett Sverige fritt från GMO. Vi kräver att Sveriges regering omedelbart avbryter samarbetet med genpatentföretagen och stoppar vidare försöksodling samt kommersiell odling tills det är grundligt klarlagt att varje individuell GMO inte innebär något hot mot människa, djur eller natur.
 
/Luleå biodlarförening
GMO-gruppen Göteborgs och Bohusläns biodlardistrikt:
Kjell Hermansson
Ann-Charlotte Berntsson
Elisabeth Zetterlund
Niklas Wengström
Erik Heedman biodlare Luleå
Marie Rosell biodlare Stockholm 
Daphne Thuvesson biodlare Kalmar
Elisabeth Wanneby Språkrör Miljöpartiet Kalmar Län
Foto: Nätverket GMO-fritt Sverige
  
/FoodMonitor
 

t20