Konkurrensverket förbjuder företagskoncentration för licensiering av ostvarumärkena Präst, Herrgård, och Grevé
Konkurrensverket meddelar att man beslutat att förbjuda en affär som avsåg att ge en företagskoncentration där tre bolag skulle kontrollera företaget Svensk Mjölk AB och tillhörande varumärken. Detta eftersom konkurrensen enligt myndigheten när det gäller de kända ostvarumärkena Präst, Herrgård, och Grevé, annars påtagligt riskerar att hämmas.
”Affären var upplagd så att endast de tre företagen Arla Foods, Falköpings mejeri, och Norrmejerier, i framtiden gemensamt skulle kontrollera Svensk Mjölk AB, och därmed de tre aktuella varumärkena. Koncentrationen skulle innefatta en samverkan mellan tre av fyra producenter av Präst, Herrgård, och Grevé, kring licensvillkoren för dessa varumärken, såsom prissättning, försäljningsvillkor, och produktutformning. Koncentrationen skulle ge de tre tänkta ägarföretagen ökade möjligheter och incitament att försämra konkurrenters villkor för tillgång till den nödvändiga licensen, men även minska konkurrensen inbördes mellan dem. Detta kan leda till prishöjningar och konkurrenssnedvridningar på redan koncentrerade marknader med höga inträdeshinder”, skriver myndigheten enligt ett pressmeddelande.
– Det är med konsumenternas bästa för ögonen som vi har beslutat att förbjuda den tänkta affären, säger Rikard Jermsten, Konkurrensverkets generaldirektör, enligt pressmeddelandet
/FoodMonitor

t20