fao2012-02-29
Fortsatt högt pris på te
Tidiga prognoser för 2012 tyder på fortsatt stabila priser på te. I genomsnitt låg tepriset på 2,85 dollar per kilo under 2011 enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) mellanstatliga ansvarsgrupp för te.
 
Höga priser återspeglar det faktum att efterfrågan på svart te (vilket utgör den största delen av världsproduktionen) har överskridit utbudet sedan 2009, rapporterade tegruppen under sin senaste biennal i Colombo, Sri Lanka.
 
Det högre priset på te resulterade i en 2,2 procentig ökning av exportinkomsterna för de teproducerande länderna under 2011, vilket har gynnat inkomsterna och livsmedelsförsörjningen på landsbygden.
 
Konsumtion
 
Världens totala konsumtion av te ökade med 5,6 procent under 2010 (den senaste tillgängliga siffran) vilket innebär en konsumtion på 4 miljoner ton. Den drevs av den snabba inkomstökningen i framförallt Kina, Indien och andra tillväxtekonomier.
 
I Kina ökade den totala konsumtionen med 8,2 procent 2009 och 1,4 procent 2010. Detta innebär 1,06 miljoner ton vilket är den största konsumtionen i världen. I Indien ökade konsumtionen med 2,4 procent 2009 och 1 procent 2010 och uppgick då till 828 890 ton.
 
Produktion
 
Världens teproduktion steg med 4,2 procent till 4,1 miljoner ton år 2010. Produktionen av svart te ökade med 5,5 procent som ett svar på de rekordhöga priserna medan produktionen av grönt te steg med 1,9 procent. Kina behöll sin position som världens främsta teproducent med en produktion på 1,4 miljoner ton vilket utgör 33 procent av världens totala produktion.
 
FAO:s tegrupp sade att deras granskning av temarknaden tyder på förbättrade förhållanden efter de senaste årens överproduktion då utbud och efterfrågan börjar hamna i en bättre balans på en högre prisnivå än de senaste decennierna. Denna utveckling kommer dock inte fortgå om odlarna reagerar för kraftfullt på de nuvarande priserna varnade FAO:s tegrupp.
 
FAO:s tegrupp beräknar att produktionen av svart te kommer att öka med närmre 1,9 procent årligen de kommande tio åren och därmed uppnå 3,28 miljoner ton år 2021. Samtidigt uppnås en jämvikt i efterfrågan vid ett pris på 2,75 dollar per kilo – strax under det nuvarande priset.
 
FAO beräknar världens tepris utifrån det viktade styckpriset för svart te som noterats på världsmarknadens dominerande teauktioner.
 
Marknaden för grönt te snabbt växande
 
Den beräknade tillväxttakten för produktion av svart te på 1,87 procent är något lägre än 1,99 procent som är det nuvarande medelvärdet på tillväxt det senaste årtiondet. Konsumtionen av te beräknas växa med 1,8 procent per år och därmed uppgå till 3,36 miljoner ton år 2021.
 
Världens produktion av grönt te, vilken växer betydligt snabbare än svart te, förväntas nå en nivå på 2,6 miljoner ton 2021. Tillväxttakten för grönt te beräknas till 7,2 procent vilket reflekterar den betydande tillväxten i Kina, där produktionen förväntas nå 2,3 miljoner ton.
 
FAO:s tegrupp ger bland annat en rekommendation om en diversifiering av produktionen för att nå andra marknadssegment, såsom ekologiskt te.
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor
 

t20