Naturskyddsföreningen:
Sluta gödsla matjordar
med giftigt avloppsslam
Naturskyddsföreningen vill att myndigheterna förbjuder att avloppsslam sprids på matjordar. Enligt organisationen är riskerna med slammet för stora. Avloppsslam kan innehålla bland annat miljögifter som tungmetallen kadmium.
 
– Producenter av barnmat säger redan nej till spannmål från slamgödslad åkerjord. Det säger väl en hel del om hur giftig sådan jord faktiskt är. Men slammet är giftigt även för vuxna, myndigheterna talar idag om kadmium som ett folkhälsoproblem, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.
 
Förutom kadmium, som kan orsaka benskörhet och njurskador, innehåller enligt uppgift slammet ofta även bromerade flamskyddsmedel, PCB, flourmiljögifter, och läkemedelsrester.
 
– Åkern har blivit en hållplats för kemikaliesamhällets avlopp. Slamspridningen brukar försvaras med att den ger näring till marken men när vi har vägt giftproblematiken mot näringen i slammet blir vår slutsats att slamspridning orsakar långt mer skada än nytta, säger Mikael Karlsson. 
 
– Regeringen ser just nu över problematiken kring slamspridningen. Naturskyddsföreningen anser att hållbara kretsloppslösningar måste utvecklas för hantering av näringsämnen i avloppsslammet. Det förutsätter ett helt annat ansvarstagande från myndigheterna och kommunerna än idag. 
 
/FoodMonitor