fao2012-06-28
Global strategi mot mul- och klövsjuka
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) gör gemensam sak i kampen mot mul- och klövsjuka. Tillsammans lägger de båda organisationerna idag fram en detaljplan för att kontrollera den allvarliga boskapssjukdomen.
 
Vid öppnandet av FAO och OIE:s internationella konferens i Bangkok, som stöds av det thailändska ministeriet för jordbruk och kooperativ, underströk organisationerna att planen endast kan bli verklighet genom ett brett engagemang från dess internationella partners. 
 
Chumpol Silpa-archa, Thailands vice premiärminister och ordförande under mötets öppnande, garanterar att ”Thailand arbetar aktivt för att utrota mul- och klövsjukan i ett försöksområde i den östra delen av landet till 2015 och på sikt i hela ASEAN-området till 2020”. Fler än 100 länder deltar vid FAO/OIE-konferensen i Bangkok. 
 
FAO betonar behovet av samlade insatser för att bättre kontrollera mul- och klövsjukan i områden där miljontals lantbrukare, boskapsskötare och företagare lever.
 
”Aktuella utbrott av mul- och klövsjukan i världen visar att djursjukdomar kan ha förödande konsekvenser och kräver internationella motåtgärder då spridningen inte låter sig hindras av nationsgränser”, säger Hiroyuki Konuma, FAO-representant i Asien och Stillhavsregionen. 
 
Mul- och klövsjuka är inget direkt hot mot människors hälsa. Däremot leder sjukdomen till förlorade handelsmöjligheter för de länder som drabbas, vilket i sin tur inverkar negativt på den globala ekonomin och är ett hinder för samhällsutveckling. 
 
Sjukdomen drabbar de fattigaste bönderna hårdast, eftersom de ofta är beroende av endast ett mindre antal djur. I spåren av mul- och klövsjukans spridning följer hunger och fattigdom, då sjukdomen slår mot boskapsskötarnas enda källa till inkomst och protein. 
 
Miljardförluster 
 
Mul- och klövsjuka är sällan dödlig, men den kan orsaka hög dödlighet för nyfödda och ungdjur samt viktförluster och negativt påverka mjölkproduktion och fertilitet. De årliga kostnaderna kopplade till mul- och klövsjukan i form av produktionsförluster och förebyggande vaccinering, beräknas totalt uppgå till nära fem miljarder amerikanska dollar. 
 
Utbrotten kan dock få ännu större konsekvenser, vid ett särskilt allvarligt utbrott i Storbritannien 2001 uppgick kostnaderna för de direkta och indirekta effekterna av sjukdomen till 30 miljarder dollar. Tidigare utbrott har krävt liknande summor: i Taiwan uppskattades kostnaden för en allvarlig epidemi 1997 till nästan 15 miljarder dollar och i Italien 1993 var de sammanlagda ekonomiska skadorna på 130 miljoner dollar. 
 
En global strategi 
 
”En av huvudmålsättningarna för den globala strategin är att få till stånd en förbättrad kontroll av mul- och klövsjukan världen över genom att stärka de veterinära tjänster som ansvarar för kontrollen av djursjukdomar”, förklarar Bernard Vallat, generaldirektör på OIE. 
 
”Startegins positiva effekter kommer sträcka sig långt bortom förbättrad kontroll av mul- och klövsjukan. Planen utgör en möjlighet att inleda långsiktiga insatser för att stärka de veterinära tjänsternas förmåga att motverka även andra allvarliga boskapssjukdomar. Sydostasiens och Kinas kampanj (SEACFMD) är ett framgångsexempel på regional nivå”, tillägger han. SEACFMD-programmet hanteras av OIE/Bangkok. 
 
”Den framgångsrika utrotningen av rinderpest, som var en gemensam insats av forskare, regeringar, givare, veterinärer och bönder, visar att det är möjligt att minska, och till och med eliminera, hotet från allvarliga sjukdomar”, säger Juan Lubroth, chefsveterinär på FAO. 
 
”Vi kan ta lärdom från den processen i kampen mot mul- och klövsjukan. Bättre övervakning, koordinering och kontroll kan minska utbrotten av sjukdomen och tillslut eliminera viruset för att skydda livsmedelsförsörjning, djurhälsa och människors hälsa”, säger han. 
 
Den globala strategin kombinerar två tillvägagångssätt som utvecklats av FAO och OIE. OIE har tagit fram Performance of Veterinary Services Pathway (PVS) som utvärderar inhemska veterinära tjänster för att anpassa dem till OIE:s standarder. Tillförlitliga veterinära tjänster säkerställer en kvalitativ och säker animalieproduktion. Starka veterinära system skyddar dessutom livsmedelsresurser, handel och djurhälsa, vilket gör dem till en del av den kollektiva nyttan. FAO har å sin sida utvecklat Progressive Control Pathway for Foot-and-Mouth Disease (PCP-FMD) som stegvis guidar länder till en bättre kontroll av mul- och klövsjukans risker.
 
Utgångspunkten tas i en aktiv övervakning för att fastställa vilken specifik virustyp som finns i landet och dess närliggande områden. Processen för länder gradvis närmare en effektiv kontroll av mul- och klövsjukan och på så vis även mot ett eventuellt öppnande för internationell handel. En av PCP-FMD:s grundpelare är en ökad samverkan mellan länder inom samma region, för att i slutändan förbättra den systematiska sjukdomskontrollen över nationsgränser. 
 
Den globala strategins mål är att minska mul- och klövsjukans konsekvenser världen över genom att minska antalet sjukdomsutbrott tills dess att länderna klassas som fria från sjukdomen. Samtidigt ska de nationer som inte är drabbade av sjukdomen fortsätta vara smittfria. Många länder befinner sig i de tidiga faserna av kontroll mot mul- och klövsjukan och PCP-FMD sätter ut riktlinjer för den fortsatta processen med målet att tillslut bli klassade som fria från sjukdomen av OIE , med eller utan hjälp av vaccinationer. 
 
Den globala strategin för att eliminera mul- och klövsjukan har tagits fram av FAO och OIE:s Globala nätverk för en fortlöpande kontroll av gränsöverskridande djursjukdomar (GF-TADs), i samråd med utvalda experter, länder och givare samt regionala och internationella organisationer. Tyngdpunkten i arbetet har legat på de regioner i världen där sjukdomen är etablerad, vilka inkluderar de flesta länder i Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Asien. 
 
Strategin bidrar avsevärt till att minska fattigdomen genom att den öppnar för ökad handel, samt bidrar till och skyddar inkomsterna för den miljard bönder som är beroende av boskap. 
 
/FAO 
 
Foto: FAO. 
 
/FoodMonitor 
 

t20