SLU kollar rotsystem
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, meddelar att man inom ett femårigt projekt ska studera hur rotsystem påverkar hur grödor mår. Enligt SLU är jordbruksgrödors rotsystem centrala för upptag av växtnäring, resistens mot sjukdomar och tålighet mot extremväder.
”Friska rotsystem bidrar därför till minskad risk för missväxt under varierande miljöförhållanden, och ger därmed ökad säkerhet i odlingen. Viktiga växtnäringsämnen är kväve och fosfor, men även svavel. Svavelbrist är ett ökande problem hos många grödor till följd av minskat nedfall från atmosfären och ändrad gödsling”, skriver man i ett pressmeddelande.
Organisationen Lantmännen är också med i projektet.
– Vi ska tillsammans med Lantmännen undersöka hur olika faktorer påverkar hur rötterna ser ut. Rötterna kan se annorlunda ut beroende på vilken gröda man odlat året innan på samma fält. Det påverkar i sin tur näringsupptaget och avkastningen. Tillsammans tittar vi närmare på vilka processer som är viktiga för odlingssäkerheten. Vi hoppas att vi kan hitta några så pass enkla mekanismer att de blir förutsägbara och därmed går att tillämpa inom växtförädlingen och skötseln av växterna, säger Martin Weih, professor i växtekologi på SLU, enligt pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20