Stora Enso Hylte medger att cirka 5.7 kilo PCB finns i fogar vid fönster och dörrar i laboratoriebyggnad – har inte påbörjat sanering trots lång dispens
Enligt uppgift till FoodMonitor kände skogsbolaget Stora Enso åtminstone sedan år 2016 till att det fanns det förbjudna miljögiftet polyklorerade bifenyler, PCB:er, i en laboratoriebyggnad i Hylte bruk. Men någon sanering har hittills inte skett. Nu medger bolaget att det handlar om cirka 5.7 kilo PCB som finns i 257 meter fog vid fönster och dörrar. Stora Enso tycks ha hållit tyst om detta för personalen på bruket.
”Halten PCB i fönsterfogarna har analyserats till 55 800 – 57 400 ppm”, skriver Stora Enso i ett dokument.
Enligt Naturvårdsverket är 50 ppm gränsen för när fogmassa som innehåller PCB räknas som farligt avfall. Halten i fogarna på Stora Enso är alltså över 1 000 gånger högre. Det är samtidigt inte ovanligt för fogar i gamla hus.
”PCB:er är långlivade organiska föroreningar som, beroende på koncentrationen, är giftiga framförallt vid långtidsexponering och kan ge negativa effekter för människors hälsa och miljön. Deras persistens gör att de kan spridas långväga och ge oönskade effekter långt ifrån källan”, skriver John Lotoft, handläggare på Naturvårdsverket, i ett mejl till FoodMonitor.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20