Arbetsmiljöverket slarvar gällande riskbedömningar för egen personal i samband med asbestinspektioner – påstår facket
I dagarna har Service- och kommunikationsfacket, Seko, krävt att Arbetsmiljöverket vidtar åtgärder mot sig själva när det gäller brister vid inspektioner av asbest. Bristerna riskerar att utsätta myndighetens inspektörer för risker, menar facket.
”Sekos skyddsombud har vid flertalet tillfällen tagit upp med arbetsgivaren att det inte tillräckligt genomförts undersökning, riskbedömning eller vidtagits åtgärder avseende inspektörers risk att exponeras av asbest vid inspektioner. Vi har även påtalat att detta arbete behöver genomföras skyndsamt”, skriver ett huvudskyddsombud på Seko i en framställan om arbetsmiljöåtgärd som skickats till Arbetsmiljöverket.
”Vi anser att ni inte tillräckligt undersökt era arbetsförhållanden och bedömt risken för exponering för asbest när era inspektörer arbetar på fält.”
Enligt huvudskyddsombudet brister Arbetsmiljöverket i sin kunskap om riskerna med asbest.
”Inspektörer vid Arbetsmiljöverket riskerar i sitt arbete att komma i kontakt med asbesthaltigt material och damm. Arbetsgivaren har bristande kunskaper kring risker och hälsoeffekter som asbesthaltigt material kan medföra”, skriver denne.
Det här begär nu facket att myndigheten gör:
”… undersöka de fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållandena för era inspektörer och bedöma vilka risker som kan uppstå för exponering för asbest i deras arbete.”
”… säkerställa att arbetstagare som riskerar att exponeras för asbest har tillräckliga kunskaper om:
var asbestshaltiga material kan finnas
hur dessa material kan se ut
vilka hälsoeffekter exponering kan innebära
vad man ska göra om man misstänker asbestsförekomst.”
UPPDATERAD 2022-05-05
Kommentar från Arbetsmiljöverket:
"Vi har påbörjat dialog med huvudskyddsombuden om denna fråga. Vi är överens om vägen framåt. Det stämmer att vi nu fått en framställan från SEKO. Vi kommer att kalla till möte med huvudskyddsombuden inom vår organisation för att tillsammans bedöma riskerna för inspektörerna att utsättas för asbestdamm vid inspektioner. Riskbedömningen ska komma fram till om riskerna är allvarliga eller inte. Med riskbedömningen som underlag kommer vi att fatta beslut om åtgärder för att minska eventuella risker. Vi månar om vår personal och deras arbetsmiljö."
/FoodMonitor