fao2011-08-25
Stort finansieringsbehov
för jordbruket på Afrikas horn
Världens regeringar samlades den 25 augusti vid en internationell givarkonferens i Etiopien för att öka stödet till Afrikas horn. FAO har tidigare varnat att bristande finansiering hotar att förvärra krisen och förlänga återhämtningsprocessen, vilket drabbar lantbrukare och boskapsskötare hårt.
 
Två krismöten som arrangerades av FAO i Rom den 25 juli och 18 augusti, gav upphov till Afrikanska unionens givarkonferens. De har bidragit till att öka den internationella medvetenheten kring betydelsen av att inte bara dela ut akut matbistånd, utan även stödja livsmedelsproducenter och försöka få igång livsmedelsproduktionen på Afrikas horn snarast möjligt.
 
Stödaktiviteter på 161 miljoner dollar, utformade i FAO:s ”Färdplan för återhämtning”, syftar till att återupprätta försörjningsmöjligheterna och stärka motståndskraften hos lokalbefolkningen mot klimat- och andra svåra utmaningar. Hittills har stödet varit otillräckligt, endast 57,3 av de 161 miljonerna har eller är på väg att utbetalas.
 
Spannmålspriserna är fortsatt höga i regionen eftersom utbudet minskar och inte kan fyllas på förrän tidigast i slutet av året ifall nederbörden blir gynnsam. Förutsättningarna för boskapsskötsel blir fortsatt värre. Den växande skuldbördan fortsätter att utarma både stads- och landsbygdshushållens möjligheter att köpa mat.
 
Nästa sådd på Afrikas horn börjar bara om några veckor, men många lantbrukare har tvingats sälja sitt utsäde och sina redskap för att kunna överleva. I november säljer boskapsskötarna vanligtvis sin boskap för att försörja sina familjer de efterföljande månaderna. Utan tillräckligt foder, skyddsmöjlighet, vatten och vaccin förlorar de nu sin boskap mycket snabbt.
 
FAO ger redan bistånd till lokalsamhällen i Djibouti, Etiopien, Kenya och Somalia. Ett ökat bistånd föreslås genom upprättning och återställande av vattenhål, samt genom tillhandahållande av insatsvaror för jordbruk såsom torktolerant utsäde, redskap, djurfoder och vatten för boskap. Ett såkallat cash-for-work initiativ bör erbjudas som snabbt stöd och för att mildra effekterna av prisökningen på baslivsmedel. Dessutom bör kontroll och övervakning av växter, skadedjur och sjukdomar förbättras.
  
Afrikanska unionen har tagit fram en rapport inför mötet i Addis Abeba i samarbete med de tre Rom-baserade livsmedelsorganisationerna inom FN (FAO – FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, IFAD – den internationella jordbruksutvecklingsfonden och WFP – FN:s livsmedelsprogram). Rapporten belyser behovet av en tvåvägslösning för att hantera de mest akuta behoven samtidigt som de bakomliggande faktorerna till krisen bemöts. Även betydelsen av ett långsiktigt bistånd och dess roll i att nå en förbättrad och stabil livsmedelsförsörjning på Afrikas horn framhålls.
 
”Vi har kunskapen, vilket inkluderar ramverket, institutionerna, teknologin och det mänskliga kapitalet för att utrota hungersnöden på Afrikas horn, men vi saknar den tillgång på resurser som krävs för att uppnå detta”, enligt rapporten.
 
FAO berömde Afrikanska unionen för dess beslut att sammankalla till konferensen. Samtidigt uppmuntrades medlemsländerna och andra afrikanska nationer att öka sina jordbruksinvesteringar och spela en ledande roll i krisarbetet. Stöd utlovades också till den FAO-WFP ledda arbetsgruppen för tryggad livsmedelsförsörjning (Food Security Cluster) för att samordna krisinsatserna. 
 
Insatser för att minska sårbarheten hos de drabbade befolkningarna bör baseras på det pågående afrikanska jordbruksutvecklingsprogrammet (CAADP) som drivs av flera länder. Enligt CAADP:s riktlinjer för enskilda länder bör Afrikanska unionens ramverk för boskapsskötsel ligga till grund för investeringar i torra och halvtorra områden. 
 
Läs mer: 

Afrikanska unionens givarkonferens för Afrikas horn

FAOs färdplan för återhämtning på Afrikas horn

Finansieringsbehov: Afrikas horn

FAO-WFP Food Security Cluster

Rapport presenterad på Afrikanska unionens givarkonferens

Uttalande av Maria Helena Semedo, FAO-representant i Afrika

 
/FAO 
 
Foto: FAO 
 
/FoodMonitor