Nytt hot om vite mot Tullverket – efter problematiskt beslag av cannabis
Som FoodMonitor berättat om tidigare så skickade Tullverket i september förra året tulltjänstemän som inte bar tjänstepistol till att beslagta 370 kilo cannabis ur en lastbil i Helsingborgs hamn. Facket sparkade bakut. Arbetsmiljöverket har sedermera gjort en inspektion och riktar nu hård kritik mot Tullverket – och hotar med vite på 75 000 kronor.
”Vid inspektionen framkom att ni saknar specifika undersökningar och riskbedömningar avseende det i ärendet aktuella arbetet. Följaktligen har ni inte heller tillsett att personalen har erforderliga förutsättningar, bland annat i form av riktlinjer/instruktioner och utbildning/kunskaper, att i alla lägen utföra det aktuella arbetet på ett säkert sätt. Ovanstående brister kan således medföra risk för ohälsa och att berörd personal bli utsatt för hot och våld”, skriver Arbetsmiljöverket i ett föreläggande med vite som man i dagarna skickat till Tullverket.
LÄS MER: Bara två pistolbeväpnade tulltjänstemän skickades till att bevaka högriskbeslag av 370 kilo cannabis i Helsingborgs hamn
Bland annat det här kräver nu Arbetsmiljöverket att Tullverket gör senast den första april:
”Ni ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna vid arbete i anslutning till beslag med hög hotbild i form av större mängder narkotika, från det att den anträffas tills att den är i säkert förvar.”
”Ni ska utreda vilka risker för våld eller hot om våld som föreligger samt riskerna för och vid ett eventuellt återtagningsförsök av den beslagtagna narkotikan.”
”Ni ska, utifrån resultatet av riskbedömningen och de risker som identifieras, vidta de åtgärder ni anser behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.”
Arbetsmiljöverket har alltså förenat föreläggandet med ett vite på 75 000 kronor.
Tullverket meddelar att man arbetar med frågan.
”Vi arbetar just nu med att gå igenom Arbetsmiljöverkets beslut och kommer att presentera åtgärder för att möta deras krav. Det handlar bland annat om utveckling av arbetet med riskanalyser och skyddsutrustning. Under hösten har Tullverket utrett behov av skyddsutrustning inklusive pistolbeväpning och i mitten av januari kommer vi att redovisa för regeringen hur vi går vidare i frågan”, skriver Mattias Ragert på Tullverkets presstjänst, i ett mejl till FoodMonitor.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Tullverket måste utreda risker för hot och våld vid punktskattekontroller
LÄS MER: Brist på skjutvapen utsätter tulltjänstemän för oacceptabla risker
LÄS MER: Uniformerade tulltjänstemän utsätts för livsfara i onödan – Unionen begär att Arbetsmiljöverket ingriper mot Tullverket
LÄS MER: Personal på Tullverket larmar: utrustning saknas för att hantera knivbeväpnade gärningsmän
LÄS MER: Tulltjänstemän måste få tillgång till tjänstevapen i kampen mot grov kriminalitet