JO kritiserar SLU för repressalier mot veterinärstudent
Som FoodMonitor berättat om tidigare så anmälde veterinärstudenten Felicia Hogrell år 2020 Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, till Justitieombudsmannen, JO, efter att enligt uppgift ha utsatts för repressalier efter två artiklar i tidningen Expressen som hon skrivit om svensk grisslakt. Idag kom JO:s beslut. SLU får kritik.
– Jag är glad över att JO nu tydligt markerar att universitet och högskolor inte får avskräcka studenter från att delta i samhällsdebatten, säger Felicia Hogrell, enligt ett pressmeddelande från organisationen Centrum för rättvisa som hjälpt till med anmälan.
Så här sammanfattar JO sitt beslut idag:
”Efter att en veterinärstudent vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) skrivit en debattartikel om grisslakt höll två programstudierektorer en föreläsning för studentens årskurs. I samband med det yttrade programstudierektorerna bland annat att studenters uttalanden i medierna kan skada utbildningen eftersom de lantbrukare som SLU samarbetar med kan bli oroliga av sådana publiceringar och då till exempel inte vilja ta emot studenter för klinisk träning. De uttalade också att studenterna skulle tänka till innan de undertecknar publiceringar som veterinärstudent. Efter att en andra debattartikel hade publicerats bokade vicedekanen in ett möte med studenten. Under mötet ombads studenten flera gånger förklara syftet med artiklarna och vicedekanen frågade om studenten hade kunnat använda något annat forum än debattartiklar för att redogöra för sin uppfattning. Vicedekanen uttryckte även oro för att artiklarna skulle påverka lantbrukares inställning till SLU negativt.
Enligt chefsJO står det klart att programstudierektorerna och vicedekanen som företrädare för SLU haft direkt eller indirekt inflytande över utbildningen och att de därigenom också haft möjlighet att utsätta studenterna för negativa åtgärder. ChefsJO konstaterar därför att studenterna befunnit sig i ett sådant beroendeförhållande till företrädarna för universitetet som krävs för att repressalieförbudet ska kunna aktualiseras.
ChefsJO anser att innebörden av programstudierektorernas uttalanden och det sammanhang i vilket de framfördes framstår som en åtgärd för att tillrättavisa studenten för att hon använt sin yttrandefrihet. Åtgärden har enligt chefsJO stått i strid med repressalieförbudet. Det har även funnits en uppenbar risk för att övriga studenter kan ha uppfattat det som att de har en mer begränsad yttrandefrihet än andra medborgare, vilket är allvarligt enligt chefsJO. SLU kritiseras för sitt agerande. ChefsJO anser även att vicedekanen agerat i strid med repressalieförbudet. Universitetet kritiseras även i denna del.”
UPPDATERAD
Johanna Penell, vice dekan för SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, ger enligt SLU:s presstjänst följande kommentar:
"Vi ska läsa beslutet noggrant och se vilka åtgärder vi kan behöva vidta. SLU tar det här ärendet på största allvar. Det är viktigt för oss att alla medarbetare och studenter ska känna sig trygga med att uttrycka sina åsikter såväl inom som utanför universitetet. Vi värnar denna grundlagsskyddade rättighet."
/FoodMonitor
LÄS MER: Veterinärstudent JO-anmäler SLU

t20