hIMG_2835
Oro för katastrof i oljehamnen i Karlstad – St1, OKQ8 och Länsstyrelsen Värmland är kritiska till Stora Ensos flishantering
LEDARE År 2008 inträffade det en stor brand i skogsbolaget Stora Ensos flishögar i oljehamnen i Karlstad. Tack vare hjältemodiga insatser från bland annat personal på området och Räddningstjänsten kunde en katastrof undvikas. Men grundproblemet har bestått. Länsstyrelsen Värmland rasar mot den nuvarande hanteringen av Stora Ensos flis i området. Drivmedelsbolagen St1 och OKQ8 är fortsatt oroliga.
– Det är fullständigt vansinnigt. St1 och OKQ8 har bensin där. Det är stora flishögar och där brann det 2008 så att det syntes ett rött sken ända till Molkom. Att ha en sådan anläggning nära oljehamnen det är fullständig katastrof. Jag gillar det inte och inte Räddningstjänsten heller, säger en handläggare på Länsstyrelsen Värmland.
Flishögar kan självantända. Fukt, syre och värme påverkar.
– Speciellt när det blåser då är det farligt, säger handläggaren.
VANLIGT MED FLISBRÄNDER
Att det börjar brinna i flishögar är inte ovanligt. Det händer titt som tätt runt om i landet.
r98
I december år 2020 började det brinna i en flishög i oljehamnen i Karlstad som tillhörde Stora Enso. Flishögen var 200 meter lång, 11-15 meter bred och 3-4 meter hög. Flishögen hade enligt Räddningstjänsten legat i cirka 7 månader, börjat utveckla värme och sedan fattat eld. Branden upptäcktes av en ronderande Securitas-väktare.
Tidigare i år uppstod det en mindre brand i en flishög som Stora Enso har i ett annat område i Värmland.
Händelserna kan indikera brister i de rutiner som Stora Enso har för att undvika att flishögar börjar brinna.
Här är några fler exempel på flisbränder de senaste åren:
I juni förra året började två flishögar på Stora Ensos bruk i Skutskär brinna. Enligt uppgift var det en markberedare som orsakade branden.
I augusti år 2020 rapporterade P4 om att det brann i två stora flishögar i Skrubba i Tyresö.
”Räddningstjänsten var på plats med åtta brandbilar och kämpade för att elden inte skulle sprida sig till en skog i närheten”, skriver P4 på sin sajt.
I september år 2020 började stora flishögar i Norrköpings hamn att brinna.
Räddningstjänsten hade svårt att släcka branden.
– Vi sprutar vatten på högarna, men brinner det därinne förslår det inte riktigt, säger Mikael Kalered som är inre befäl på räddningstjänsten, till tidningen Aftonbladet.
I oktober förra året brann det i en stor flishög vid en avfallsanläggning i Åmåls kommun.
Trots de uppenbara riskerna med flishögar har Stora Enso, genom sitt bolag Stora Enso Bioenergi AB, alltså sedan branden år 2008 fortsatt sin verksamhet med flis i oljehamnen i Karlstad.
Det pågår kontinuerligt avlastning av bensin och diesel från tankvagnar i området. Det lossas även drivmedel från fartyg. Drivmedlen lagras i cisterner som tillhör St1 och OKQ8. Tankbilar fylls sedan upp och drivmedel distribueras bland annat till drivmedelsbolagens kunder runt om i Värmland.
KARLSTADS KOMMUNS SUSPEKTA BESLUT
Förvånande nog lyckades Stora Enso år 2020 få Karlstads kommun att bevilja en massiv utökning, en fyrdubbling, av verksamheten med flis i oljehamnen.
St1 och OKQ8 fick enligt uppgift av en tillfällighet reda på detta. Bolagen hade enligt uppgift inte getts tillfälle att yttra sig innan beslutet kom från Karlstads kommun. St1 och OKQ8 överklagade till Länsstyrelsen Värmland som i mars förra året gav St1 och OKQ8 rätt och återförvisade ärendet till Karlstads kommun.
”Kommunen har genom det överklagade beslutet medgett i vart fall en fyrdubbling av den mängd material som får lagras på fastigheten. Klagandena måste anses ha ett särskilt intresse i saken men gavs trots det, såvitt framgår, inte tillfälle att yttra sig över bolagets anmälan om utökning av verksamheten. Länsstyrelsen finner att kommunen inte har tagit tillräcklig hänsyn till klagandenas verksamhet. Det överklagade beslutet ska därför upphävas och ärendet ska återförvisas till kommunen som har att i första hand pröva om den aktuella platsen är lämplig för den anmälda verksamheten och därefter, om så anses vara fallet, om bolaget ska föreläggas att vidta ytterligare försiktighetsmått”, skriver Länsstyrelsen Värmland i sitt beslut om att återförvisa ärendet till Karlstad kommun.
Då drog plötsligt Stora Enso tillbaka sin ansökan.
Bolaget vill nu inte ge någon längre förklaring till varför man drog tillbaka sin ansökan efter bakslaget på länsstyrelsen.
”Den huvudsakliga anledningen till att vi drog tillbaka ansökan var att lagringsbehovet minskade. I övrigt inget finns inget att tillägga”, skriver Carl Norell som är presschef på Stora Enso, i ett mejl till FoodMonitor.
Det kanske är så. Men det som står ut är att Stora Enso lyckades få Karlstads kommun att godkänna den massiva expansionen. Om Stora Enso och Karlstads kommun mörkat detta beslut för St1 och OKQ8 är det under all kritik – och aningen suspekt.
En källa på ett av drivmedelbolagen berättar att de blev mycket förvånade över att det plötsligt fanns ett beslut som så negativt påverkade säkerheten för deras anställda och deras drivmedelshantering.
Har det förekommit oegentligheter i samband med att kommunen fattade sitt beslut? Det borde utredas.
ÖVERKLAGANDENA
Det är intressant att läsa överklagandet från St1 som alltså är starkt kritiskt till kommunens agerande.
Så här skriver St1 bland annat:
”… vi är starkt kritiska till att bevilja Stora Enso Bioenergis ansökan om utökad lagringsvolym och lagringsyta … ”
”På vår depåverksamhet, som ligger granne med Stora Enso Bioenergis verksamhet, förvarar vi stora mängder drivmedel som är lättantändliga. 2008 drabbades Stora Enso Bioenergi av en brand i sitt flisupplag och ett gnistregn blåste och hotade vår depå som dock klarade sig den gången. Det skulle kunna ge ödestigna konsekvenser om något liknande skulle hända igen.”
Drivmedelbolaget OKQ8 skriver bland annat så här i ett yttrade:
”OKQ8 anser att utöver den olämplighet det är att förvara fastbränslen i närheten av bränslecisterner finns det inte heller en utförd riskbedömning avseende den utökade hantering för att säkerställa en säker verksamhet utan en större riskexponering för närliggande bränslecistern eller depåverksamhet. Med denna avsaknad samt tidigare inträffade händelser i verksamhet och liknande verksamhet kan den ökade hanteringen få en negativ effekt på OKQ8 verksamhet vilken är godkänd utifrån berörda tillstånd och hanteringsåtgärder.”
Bland annat så här har Länsstyrelsen Värmland sammanfattat bolagens yttranden:
OKQ8 AB – ”beslutet har betydande påverkan på deras verksamhet i oljehamnen. Avståndet mellan deras närmaste cistern där bensin kan komma att lagras och planen där flis hanteras är cirka 125 meter. Avståndet till kajen där lossning av bränsle sker är cirka 160 meter. En brand i flislagret kan vid ogynnsam vind spridas till cistern- och kajområdet vilket skulle kunna leda till en katastrof.”
St1 Sverige AB – ”på deras depåverksamhet, som gränsar till bolagets verksamhet, förvaras stora mängder lättantändligt drivmedel. År 2008 uppstod en brand i bolagets flisupplag vilken hotade deras depå. Om något liknande skulle hända igen skulle det kunna få ödestigna konsekvenser. Att medge bolaget ytterligare lagringsvolym precis i anslutning till deras verksamhet är inte lämpligt.”
FLISHÖGAR KAN SJÄLVANTÄNDA
Ingenjörsfirman WSP gjorde år 2008 en bedömning av risker med flishögar på uppdrag av Vänerhamn AB som är huvudansvariga för oljehamnen i Karlstad. WSP kom fram till att det finns flera faktorer som påverkar benägenheten för trämaterial att självantända. Orsakerna kan vara kemiska, biologiska och fysikaliska.
”En biologisk initialprocess kan uppstå genom att bakterier producerar värme då de ”arbetar”. Detta kan ge en uppvärmning av organiskt material till 60-70 grader Celsius. Härigenom ökar reaktionshastigheten kraftigt och en kemisk eller fysikalisk process fortsätter upphettningen till självantändning”, skriver WSP.
”Då material tar upp fukt görs detta under avgivande av energi vilket på så sätt kan leda till självantändning. Fenomenet är känt från boardindustrin där självantändning i porösa fibrer förekommer och har dokumenterats utförligt.”
Det är Vänerhamn AB som övervakar temperaturen i Stora Ensos flishögar i oljehamnen i Karlstad.
”Det är Vänerhamns personal som mäter temperaturen i flisstackarna. Mätresultaten är inte offentliga”, skriver Helén Johansson som är säkerhetsansvarig på Vänerhamn AB, i ett mejl till FoodMonitor.
Hur ofta mäts det?
”Vi hanterar flis enligt försäkringsbolagens och kundernas krav samt Räddningstjänstens riktlinjer.”
Ett undvikande svar alltså. Det inger inte förtroende.
STORA ENSOS OCH VÄNERHAMNS LIKGILTIGHET
Att länsstyrelsen och Räddningstjänsten ogillar Stora Ensos flishantering i oljehamnen har man visat med stor tydlighet. Problemet är att både Stora Enso och Vänerhamn tycks vara helt likgiltiga inför det.
FoodMonitor har också fått uppgifter från personal som arbetar i oljehamnen om en stor oro för att en stor brand åter ska utbryta i flishögarna som kan riskera att sprida sig till bensinhanteringen och orsaka en katastrof.
Det är bara att hålla med handläggaren på Länsstyrelsen Värmland om att det är en fullständig katastrof att blanda en så känslig verksamhet som hantering av bensin med flishögar som kan självantända.
Stora Enso borde ta sitt ansvar och flytta högarna från oljehamnen till ett område där de inte utgör någon risk.
Men som FoodMonitor berättat om tidigare så är Stora Enso ett obehagligt företag som inte tar sitt sociala ansvar, där säkerhet för anställda och lokalbefolkningen ingår, på de platser de verkar.
Kanske deras aktieägare borde säga ifrån.
HÅKAN FRISELL
Har du uppgifter om oegentligheter när det gäller Stora Enso Bioenergi AB:s eller Vänerhamn AB:s flishantering i Karlstad? Skriv då gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se.
LÄS MER: Utsätter Stora Enso Skoghalls flishögar allmänheten för hälsorisker?
h83

LÄS MER: det här är Stora Enso

Fakta:
Stora Enso Bioenergi AB.
Omsättning: 750 miljoner kronor (2020).
Resultat: 6.4 miljoner kronor.
Antal anställda: 45.
Bilden överst: genrebild på en flishög av den typ som Stora Enso lagrar. Foto: FoodMonitor. Bilden i mitten: brand i Stora Ensos flishög i oljehamnen i Karlstad år 2020. Foto: Räddningstjänsten. Bilden underst: en stor flishög som Stora Enso tidigare lagrat nära bland annat en förskola i Karlstad. Foto: FoodMonitor.

t20