Protos39
Ännu en hungergrop på Protos AB
I dagarna påträffade en officiell veterinär, OV, på slakteriet Protos AB i Visby åter ett nötkreatur som hade en tydligt framträdande hungergrop. Det framgår av en anmälan som OV gjort. Livsmedelsverket har sekretessbelagt uppgifter om leverantören.
”Vid levandedjursbesiktning av nötkreatur inför slakt på Protos AB den 26 juli 2022 observerades en ko, … (sekretessbelagt av Livsmedelsverket /red), från … . Kon var avmagrad - vid köttbesiktningen registrerades kod 48 (utmärgling/avmagring). Det var den enda kon från denna leverantör. Kons hull bedömdes till 2 på en 5-gradig skala. Benstrukturerna var tydligt framträdande på rygg, revben, höftknölar, ländkotornas sidoutskott och vid svansfästet. Hungergropen var tydligt insjunken. Se bildbilaga. Kroppen vägde 180.5 kilo och klassades P- 1 efter slakt i EUROP systemet. (Kroppens form delas in i femton klasser från E+ till P-. De mest svällande slaktkropparna får klassen E+ och de tunnaste får klassen P-. Fettansättningen bedöms och indelas i klasserna 1- till 5+ där 1- är magrast och 5+ fetast.) … Undertecknad har inte insyn i hur resterande djur på gården ser ut eller vilka övriga förhållanden som där råder och vill därför göra länsstyrelsen uppmärksam på observationen som gjorts som kan tyda på att det kan finnas brister i rutinerna kring tillsyn och/eller bedömning av djurens hälsotillstånd. Ärendet överlämnas till Länsstyrelsen Gotland för vidare hantering”, skriver OV i anmälan.
Det här är det tredje fallet på kort tid då OV påträffat djur med hungergropar på Protos AB.
LÄS MER: Nytt fall med hungergrop påträffat på Protos AB i Visby
LÄS MER: Ko med hungergrop påträffad på slakteriet Protos AB
/FoodMonitor
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.