eko2024-06-28t
FoodMonitor JO-anmäler Livsmedelsverket för att ha befriat NWT Media från sanktionsavgift för otillåten försäljning av ekologiska livsmedel
KOMMENTAREN Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Livsmedelsverket underlåtit att ta ut en sanktionsavgift av NWT Media AB efter det att bolaget sålt ekologiska livsmedel på sin webbplats utan att ha anmält den verksamheten till myndigheten så som gällande lagstiftning kräver. Livsmedelsverket befriade dessutom NWT från den sanktionsavgiften innan en avgörande dom fallit i Förvaltningsrätten i Karlstad. FoodMonitor har nu därför JO-anmält Livsmedelsverket.
Läs vår JO-anmälan här:
”Förra året konstaterade Miljöförvaltningen på Karlstads kommun att mediebolaget NWT Media AB (556194-4587) sålt ekologiska livsmedel på sin webbplats utan att ha anmält den verksamheten till Livsmedelsverket enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion.
Miljöförvaltningen upptäckte dessutom att NWT Media AB påbörjat livsmedelsverksamheten utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering enligt 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813). Den 15 juni 2023 beslutade Miljöförvaltningen att NWT Media AB ska betala en sanktionsavgift om 75 000 kronor för brott mot den lagstiftningen.
NWT Media AB överklagade och Förvaltningsrätten i Karlstad avvisade överklagandet 2024-03-22 i en dom (mål 2860-23, bilaga 1).
Karlstads kommun anmälde även den otillåtna försäljningen av ekologiska livsmedel till Livsmedelsverket som enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion har att ta ut en sanktionsavgift, om inte visa särskilda skäl föreligger. Det är emellertid mycket sällsynt att Livsmedelsverket inte tar ut en sanktionsavgift för detta. Domar i Förvaltningsrätten i Uppsala visar på det.
2023-10-16, alltså långt innan domen i mål 2860-23 som föll 2024-03-22, beslutade Livsmedelsverket att befria NWT Media AB från sanktionsavgiften (bilaga 2).”
Livsmedelsverket har agerat felaktigt på dessa sätt:
1. Livsmedelsverket har underlåtit att ta ut en sanktionsavgift av NWT Media AB enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion.
2. Livsmedelsverket tog beslutet att befria NWT Media AB från sanktionsavgift innan domen i mål 2860-23 i Förvaltningsrätten i Karlstad fallit.
Det inträffade pekar på att Livsmedelsverket särbehandlat NWT Media AB, vilket underminerar förtroendet för den myndighetens livsmedelskontroll.
Jag önskar att JO granskar saken.”
eko2024-06-28
Livsmedelsverket är idag i mångt och mycket en havererad myndighet, det har vi kunnat rapportera om i ett antal artiklar det senaste året. Att Livsmedelsverket på det aktuella sättet tycks favorisera en dagstidning är uppseendeväckande. Vi har sett i många andra fall hur Livsmedelsverket fullständigt kört över små och medelstora företag som gjort liknande övertramp av lagstiftningen. Då hade man inte något emot att ta ut sanktionsavgifter trots i många fall ömmande skäl att inte göra det.
Det är svårt att veta varför Livsmedelsverket favoriserat NWT och ignorerat processen i domstol. Vi har våra misstankar. Men kanske det är så enkelt som att det handlar om ren inkompetens.
I vilket fall som helst vore det bra om politikerna kunde byta ut gd på den myndigheten.
HÅKAN FRISELL
LÄS MER: Livsmedelsverket befriade tidningen NWT från sanktionsavgift – innan dom vunnit laga kraft
FoodMonitor granskar Livsmedelsverket:
LÄS MER: Livsmedelsverket ändrar strategi – mörklägger nu systematiskt misstänkta brott som upptäckts på Kronfågel
LÄS MER: Livsmedelsverket hemlighåller anmälningar mot J Embers Åkeri
LÄS MER: Massiv ökning i antalet mål i förvaltningsrätten där Livsmedelsverket har partsställning
LÄS MER: Försöker Livsmedelsverket hemlighålla detaljer om sin ryggsäck?
LÄS MER: Livsmedelsverket begär att spiondömd chef ska avskedas
Bilden på Livsmedelsverket. Foto: Livsmedelsverket. Bilden på NWT och grafiken. Grafik: FoodMonitor. Foto: FoodMonitor.